(Areas in Tiruchirappalli)

A B C E K L M N O P R S T V W