(Areas in Pondicherry)

A B C # D E G H K L M N P R S T V W