(Areas in Gandhinagar)

A B C # D E G H I K M N P R S U V