Available Trains

12139   Sewagram Exp

Akola Jn (01:05)Nagpur (06:10)
08296   Pune Bilaspur S

Akola Jn (01:20)Nagpur (06:25)
12105   Vidarbha Expres

Akola Jn (04:20)Nagpur (08:55)
12135   Pune Nagpur Exp

Akola Jn (04:35)Nagpur (09:25)
12113   Nagpur Garibrat

Akola Jn (04:35)Nagpur (09:25)
12850   Pa Bilaspur Exp

Akola Jn (04:35)Nagpur (09:25)
12101   Jnaneswari Delx

Akola Jn (04:55)Nagpur (09:50)
12905   Pbr Howrah Exp

Akola Jn (04:55)Nagpur (09:50)
22905   Okha Howrah Exp

Akola Jn (05:05)Nagpur (09:50)
12151   Samarsata Exp

Akola Jn (05:10)Nagpur (10:50)
12949   Kaviguru Expres

Akola Jn (05:10)Nagpur (10:50)
12145   Ltt Puri Sup Ex

Akola Jn (05:10)Nagpur (10:50)
12129   Azad Hind Exp

Akola Jn (05:25)Nagpur (10:10)
12809   Howrah Mail

Akola Jn (06:10)Nagpur (11:05)
11453   Prerana Express

Akola Jn (06:25)Nagpur (12:15)
01089   Nagpur Special

Akola Jn (06:30)Nagpur (11:05)
01097   Cstm Ngp Sup Sp

Akola Jn (06:30)Nagpur (11:05)
12844   Adi Puri Exp

Akola Jn (06:40)Nagpur (11:25)
18406   Adi Puri Exp

Akola Jn (06:40)Nagpur (11:25)
01211   Cstm Nagpur Spl

Akola Jn (06:45)Nagpur (11:05)
01224   Adi Nagpur Spl

Akola Jn (07:10)Nagpur (12:15)
12405   Gondwana Expres

Akola Jn (07:35)Nagpur (12:45)
11404   Kop Nagpur Exp

Akola Jn (07:50)Nagpur (12:35)
18029   Ltt Shalimar Ex

Akola Jn (07:55)Itwari (13:40)
01403   Kop Nagpur Spl

Akola Jn (08:05)Nagpur (12:35)
12879   Ltt Bbs Sup Exp

Akola Jn (09:00)Nagpur (13:40)
12811   Hatia Express

Akola Jn (09:00)Nagpur (13:40)
01013   Cstm Ngp Spl

Akola Jn (09:45)Nagpur (15:00)
08059   Ltt Shm Sup Spl

Akola Jn (09:50)Nagpur (13:50)
01421   Ltt Nagpur Spl

Akola Jn (09:55)Nagpur (15:00)
21028   Mumbai Mail

Akola Jn (11:20)Itwari (17:49)
11039   Maharashtra Exp

Akola Jn (11:20)Itwari (17:49)
12833   Howrah Express

Akola Jn (13:20)Nagpur (17:50)
12859   Gitanjali Exp

Akola Jn (14:45)Nagpur (18:55)
01030   Pune Nagpur Spl

Akola Jn (17:05)Nagpur (22:00)
12869   Howrah Sup Exp

Akola Jn (20:10)Nagpur (01:25)
12573   Snsi Hwh Sup Ex

Akola Jn (20:45)Nagpur (01:25)
02869   Ltt Hwh Special

Akola Jn (21:20)Nagpur (01:25)
22845   Pune Hatia Sup

Akola Jn (22:00)Nagpur (01:55)